AUTOŠKOLA BC. Václav Kovář

Školení řidičů tzv.“referentů“

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění platných předpisů a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci, uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování". Z tohoto pohledu se jedná mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi ně patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění platných předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno.

Školení řidičů pro řidiče referentských vozidel je možné uskutečnit v učebně naší autoškoly, samozřejmostí je i školení přímo ve Vaší firmě. Školení provádí zkušení lektoři. Důraz je kladen zejména na změny v pravidlech o provozu na pozemních komunikacích a ostatních změnách zákonů či vyhlášek vztahujícím se k silničnímu provozu.

Na školení je možno se přihlásit telefonicky, osobně nebo mailem v záložce kontakt. Aktuální cenu školení najdete v ceníku.