AUTOŠKOLA a AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ BC. Václav Kovář

PROFESNÍ ŠKOLENÍ

Podmínky týkající se profesního školení řidičů upravuje zákon MD č. 247/2000 Sb. O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v platném znění.

KDO SE MUSÍ ÚČASTNIT PROFESNÍHO ŠKOLENÍ? (§ 46 odst.2)

Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné a je:

a) občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt

b) občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce

c) občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky

NA KTERÉ ŘIDIČE SE POVINNOST ŠKOLENÍ NEVZTAHUJE? (§ 46 odst.3)

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby

e) vozidel ve zkušebním provozu

f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče

h) vozidel používaných pro vlastní potřebu – tj. doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

i) zemědělských a lesnických traktorů

Řidiči, na které se nevztahuje školení dle předchozího odstavce se přesto musí účastnit jednou ročně školení buď jako řidiči z povolání nebo řidiči referenti dle jiných právních předpisů.

PROFESNÍ ŠKOLENÍ SE DĚLÍ NA:

1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Provádí se formou výuky a jízdního výcviku a je zakončeno zkouškou. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí z:

 • Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
 • Uplatnění vnitrostátních mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
 • Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
 • Poskytování služeb a logistikv
 • Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
 • Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě
 • Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
 • Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

 • Rozsah školení v hodinách je uveden v tabulkách:


  SKUPINA ŘO
  VĚK SKUPINA ŘO
  VĚK

  18

  výuka+výcvik

  21

  výuka+výcvik

  21

  výuka+výcvik

  23

  výuka+výcvik

  C, C + E
  260+20 130+10 D, D + E
  260+20 130+10
  C1, C1 + E 130+10 130+10 D1, D1 + E 130+10130+10

  2. PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ

  Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení a je doplněno o aktuální témata v oblasti změn právních předpisů či poznatků vztahujících se k automobilové dopravě.

  Pravidelné školení pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče musí následovat nejpozději do roka po vydání nového průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.

  Po každoročním absolvování školení vydá „školící středisko“ potvrzení o absolvování školení. Toto potvrzení slouží po 5 letech k výměně za nový profesní průkaz. Je třeba upozornit řidiče, že není vhodné nechávat toto školení na poslední chvíli před skončením platnosti průkazu profesní způsobilosti řidiče z důvodu prodlevy vystavení průkazu nového.

  POZOR ZMĚNA !!!

  Poslední změnou tohoto zákona 247/2000 Sb. je „zmírnění“ podmínek pro řidiče a to: Pokud řidič nevykonával své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení nebo vlastní řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E vydané před 10 září 2009 nebo skupiny D1, D1+E, D + E vydané před 10 září 2008 je povinen zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin. Na základě absolvování kurzu mu bude vydán či vyměněn profesní průkaz řidiče.

  Na školení je možno se přihlásit telefonicky, osobně nebo mailem v záložce kontakt. Aktuální cenu školení najdete v ceníku.